Specjalne znaki kodowania


Zgodnie ze standardami języka HTML wszystkie kody powinny być zapisane w systemie 7-bitowym ASCII, co oznacza, że nie można stosować żadnych znaków specjalnych. Pomimo tej zasady, wiele przeglądarek rozpoznaje słowa zawierające znaki specjalne, trzeba jednak pamiętać o jednej rzeczy: nawet jeżeli możesz wprowadzić znaki specjalne bezpośrednio w Twoim edytorze, stworzona przez Ciebie strona będzie nieczytelna dla użytkowników z innych krajów. Aby zakodować słowo zawierające znak specjalny, wpisz serię znaków na początku wstawiając symbol (&) a końcu średnik (;).

Poniżej znajdziesz listę odpowiedników HTML dla znaków specjalnych ASCII od 128 do 255:

Znak Kod ISO Kod HTML
"""
&&&

‚
Æ’ƒ
„
…
â€
‡
ˆˆ
‰
Å Š
‹<
Å’Œ

ŽŽ


‘
’
“
”
•
–
—
Ëœ˜
â„¢
Å¡š
›>
Å“œœ

žž
ŸŸŸ
Space  
¡¡¡
¢¢¢
£££
¤¤¤
¥¥¥
¦¦¦
§§§
¨¨¨
©©©
ªªª
«««
¬¬¬
­­­
®®®
¯¯&masr;
°°°
±±±
²²²
³³³
´´´
µµµ
···
¸¸¸
¹¹¹
ººº
»»»
¼¼¼
½½½
¾¾¾
¿¿¿
ÀÀÀ
ÁÁÁ
ÂÂÂ
ÃÃÃ
ÄÄÄ
ÅÅÅ
ÆÆ&Aelig
ÇÇÇ
ÈÈÈ
ÉÉÉ
ÊÊÊ
ËËË
ÌÌÌ
ÍÍÍ
ÎÎÎ
ÏÏÏ
ÐÐð
ÑÑÑ
ÒÒÒ
ÓÓÓ
ÔÔÔ
ÕÕÕ
ÖÖÖ
×××
ØØØ
ÙÙÙ
ÚÚÚ
ÛÛÛ
ÜÜÜ
ÝÝÝ
ÞÞþ
ßßß
ààà
ááá
âââ
ããã
äää
ååå
æææ
ççç
èèè
ééé
êêê
ëëë
ììì
ííí
îîî
ïïï
ððð
ñññ
òòò
óóó
ôôô
õõõ
ööö
÷÷÷
øøø
ùùù
úúú
ûûû
üüü
ýýý
þþþ
ÿÿÿ

Kodowanie symboli w HTML

Znaczniki <, >, " oraz & są bardzo często używane w specyfikacjach HTML. Znacznik < jest szczególnie istotny ponieważ wyszukiwarki interpretują go jako początek nowej etykiety HTML. Jeżeli więc używasz tych znaczników w tekście opublikowanym na stronie internetowej, musisz zakodować go w języku HTML jak pokazujemy poniżej, w przeciwnym wypadku Twoja strona może nie być poprawnie wyświetlana.

Znacznik Kod ISO Kod HTML
"""
&&&
‹<
›>

Zdjęcie: © Rashad Ashurov - Shutterstock.com.
Zadaj pytanie
Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.
Zobacz również
Ten dokument zatytułowany "Specjalne znaki kodowania" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.