Ogólne warunki i zasady korzystania z serwisu

Wszystkie prawa zastrzeżone - 2018 © Communitic International

Cel

Niniejsze Ogólne Warunki i Zasady Korzystania mają na celu określenie, na jakich zasadach dostępny jest serwis CCM.net, zwany dalej "Serwisem", a także na jakich zasadach z serwisu mogą korzystać jego Użytkownicy. Wszelki dostęp i korzystanie z serwisu CCM oznacza bezwarunkową akceptację niniejszych Ogólnych Warunków i Zasad Korzystania. Warunki stanowią umowę między serwisem CCM a Użytkownikiem. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek z zapisów Warunków, proszony jest o zaprzestanie korzystania z serwisu.

Zastrzeżenia prawne

Strona CCM.net jest wydawana przez:

CCM BENCHMARK GROUP
SAS (Simplified Joint-Stock Company)
kapitał zakładowy 1 848 864,45 €

z siedzibą pod adresem:
94 rue de Provence – 75009 Paris, France

zarejestrowaną w Registre du Commerce et des Sociétés (Rejestr Handlu i Spółek) pod numerem 512 085 630 PARIS.

Numer Identyfikacji Podatkowej: 1079442J A M 000

Dyrektorem firmy jest Marc Feuillée

Definicje

Użytkownik: Użytkownik to każda osoba korzystająca z serwisu CCM lub innych serwisów udostępnianych przez CCM.

Treści użytkowników: Termin "Treści użytkowników" oznacza dane przesyłane przez użytkowników w różnych miejscach strony CCM.

Członek: Termin "Członek" oznacza Użytkownika zalogowanego na stronie CCM.

Nazwa użytkownika: Termin "Nazwa użytkownika" odnosi się do wszystkich danych wymaganych do zalogowania się na stronie i uzyskania dostępu do obszarów zarezerwowanych dla Członków serwisu.

Hasło: "Hasło" to prywatna informacja, która stanowi tajemnicę Użytkownika. Hasło w połączeniu z Nazwą użytkownika pozwala na weryfikację tożsamości Użytkownika.

Dostęp do serwisu

Serwis CCM jest dostępny bezpłatnie dla każdego użytkownika posiadającego dostęp do Internetu. Wszelkie koszty związane z dostępem do serwisu, koszty sprzętu, oprogramowania i dostępu do Internetu, leżą wyłącznie w gestii użytkownika. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe działanie swojego sprzętu komputerowego i posiadanie dostępu do Internetu.

Niektóre obszary strony są dostępne wyłącznie dla Członków, którzy zalogowali się do serwisu korzystając z Nazwy użytkownika i Hasła.

CCM.net zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do Serwisu, według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia, wobec każdego użytkownika, który nie spełnia niniejszych Warunków Korzystania.

Communitic International dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wysokiej jakości dostęp do serwisu, ale nie ma obowiązku prawnego tego czynić.

Ponadto, Communitic International nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakąkolwiek awarię sieci, serwera lub innego zdarzenia, które zablokuje dostęp do usługi, a znajduje się poza kontrolą Communitic International.

Communitic International zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub przerwania na krótko dostępu do całości lub części Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia, do wykonywania niezbędnych prac konserwacyjnych i innych. Communitic International nie ma obowiązku udzielania jakiejkolwiek rekompensaty za przerwę w dostępie do serwisu.

Własność intelektualna

Strona internetowa CCM.net, a w szczególności jej treść, jest chroniona przez prawo tunezyjskie. Communitic International oraz Jean-François Pillou są jednynymi właścicielami praw własności intelektualnej w odniesieniu do zawartości strony (tekstów, zdjęć, ilustracji, obrazów, logotypów itp.)

Zawartość zamieszczona na stronie CCM jest przedmiotem prawa autorskiego. Jej przerabianie lub udostępnianie, bez wyraźnej pisemnej zgody Communitic International, stanowi naruszenie praw autorskich i może podlegać sankcjom karnym. Teksty i grafiki, które są wyraźnie licencjonowane pod licencją Creative Commons mogą pod pewnymi warunkami być reprodukowane, rozpowszechniane lub zmieniane bez zgody autora.

"CCM" oraz "Communitic International" są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do Communitic International. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie tych znaków, logotypów oraz znaków charakterystycznych narusza prawo autorskie i podlega konsekwencjom prawnym.

Każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za Treści Użytkownika publikowane w serwisie oraz za wszelkie teksty i opinie, które pisze. Użytkownik bezpłatnie udziela Communitic International, wszelkich praw własności intelektualnej w odniesieniu do tworzonych Treści Użytkownika, w szczególności prawa do powielania, udostępniania i adaptowania treści tak długo, jak długo trwa okres ochrony prawem autorskim. Użytkownik zgadza się również, że Treści te nie naruszają interesów ochrony osób trzecich. W tym celu, Użytkownik zwalnia Communitic International z wszelkich roszczeń, pośrednich lub bezpośrednich, które mogłyby być sformułowane na podstawie Treści Użytkownika. Zgadza się on również ponosić wszelkie koszty, wynikające z roszczeń osób trzecich przeciwko Communitic International, w tym opłaty za adwokata i koszty prawne.

Communitic International zastrzega sobie prawo do usunięcia Treści Użytkownika, w części lub całości, w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, bez ostrzeżenia lub powiadomienia. Użytkownik nie jest uprawniony do ubiegania się o jakiekolwiek odszkodowanie w przypadku zaistnienia tego typu sytuacji.

Dane osobowe

Szanując prywatność każdego Użytkownika, Communitic International zapewnia Użytkownikom prawo do dostępu, korekty i usuwania danych dotyczących Użytkowników. Użytkownik może zarządzać swoimi danymi:

na stronie internetowej, w części Strefa użytkownika;

korzystając z Formularza kontaktowego;

kontaktując się z administratorami strony CCM pod adresem: contact@ccm.net

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Polityka prywatności.

Ograniczona odpowiedzialność

Strona internetowa CCM.net to informacyjna strona internetowa poświęcona tematyce nowych mediów, w szczególności - technologii informacyjnej.

Informacje rozpowszechniane na stronie CCM.net pochodzą z prawdopodobnie wiarygodnych źródeł. Niemniej Communitic International nie może zagwarantować, że podawane dane są aktualne i kompletne. Ponadto, informacje zawarte na tej stronie internetowej podawane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą być interpretowane jako porady ani rekomendacje.

W związku z tym, Communitic International nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z informacji i treści dostępnych na stronie internetowej CCM.net. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe i rozsądne korzystanie z informacji umieszczonych na tej stronie.

Ponadto Użytkownik zobowiązuje się chronić firmę Communitic International przed wszelkimi szkodami, które mogą wynikać bezpośrednio lub pośrednio z korzystania ze Strony.

Dostęp do niektórych obszarów strony CCM.net wymaga podania Nazwy Użytkownika i Hasła. Hasło, wybrane przez użytkownika, ma charakter osobisty i prywatny. Użytkownik zobowiązuje się do utrzymania swojego hasła w tajemnicy i nieujawniania go. Korzystanie z Nazwy Użytkownika i Hasła odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Obowiązkiem użytkownika jest podjęcie wszelkich kroków niezbędnych do ochrony swoich danych.

Communitic International zgadza się jednak wdrożyć wszelkie środki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności danych. Użytkownik jest świadomy, że wybrane pliki cookie, niezawierające danych osobowych, mogą zostać zapisane na twardym dysku Użytkownika w celu ułatwienia logowania i procesu identyfikacji.

Użytkownik jest świadom ograniczeń wynikających z działania Internetu i ma świadomość, że niemożliwe jest zapewnienie bezwzględnego bezpieczeństwa przesyłanych danych. Communitic International nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za utratę danych (w tym Nazwy Użytkownika i Hasła) bądź ich uszkodzenie wynikające z transmisji danych.

Communitic International nie może, w ramach obowiązującego prawa, być pociągniętym do odpowiedzialności za straty i zniszczenia, pośrednie i bezpośrednie, materialne lub niematerialne, wynikające z niedostępności strony CCM.net bądź jej Użycia. Pod pojęciem "Użycie" rozumieć należy każde wykorzystanie strony, zgodne lub niezgodne z prawem.

Użytkownik zgadza się podlegać regulacjom prawa tunezyjskiego.

Hiperlinki

CCM.net zawiera hiperlinki do stron internetowych zarządzanych przez osoby i podmioty trzecie. Ponieważ Communitic International nie może kontrolować tych zewnętrznych źródeł treści, Użytkownik musi mieć świadomość, że Communitic International nie odpowiada za te treści ani nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z ich powodu.

Siła wyższa

Communitic International nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za zdarzenia bedące skutkiem działania siły wyższej oraz zdarzenia pozostające poza kontrolą Communitic International.

Zmiana warunków umowy

Communitic International zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszej umowy w dowolnym czasie. Użytkownik jest proszony, by regularnie zapoznawać się z aktualną wersją Ogólnych Warunków i Zasad Korzystania na stronie internetowej CCM.net.

Trwanie i rozwiązanie umowy

Warunki obowiązują na czas nieokreślony, począwszy od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

Jurysdykcja prawna

Prawo tunezyjskie odnosi się do treści i transmisji danych związanych z działaniem strony internetowej CCM.net. Francuska wersja Umowy ma status nadrzędny wobec wszelkich innych wersji językowych.

Wszelkie wynikłe kwestie prawne, które nie mogą być rozwiązane na drodze wzajemnego porozumienie, podlegają jurysdykcji sądów tunezyjskich.

Treści, które ukazują się w serwisie CCM powstają we współpracy z ekspertami IT i pod kierownictwem Jeana-François Pillou, założyciela CCM.net. CCM to serwis o nowych technologiach - jeden z największych na świecie, dostępny w 11 językach.
Ten dokument zatytułowany "Ogólne warunki i zasady korzystania z serwisu" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.
Dołącz do nas!