Dobre wyrażenie regularne, żeby wykryć URL w PHP? [Rozwiązany/Zamknięty ]

Zasygnalizuj
-
 Magik -
Witam, jak to zrobić?

1 odpowiedź

/\b(?:(?:https?|ftp):\/\/|www\.)[-a-z0-9+&@#\/%?=~_|!:,.;]*[-a-z0-9+&@#\/%=~_|]/i


tadam!