Dobre wyrażenie regularne, żeby wykryć URL w PHP? [Rozwiązany/Zamknięty ]

- - Ostatnia odpowiedź:  Magik - 16 cze 2014 o 10:10
Witam, jak to zrobić?
Zobacz więcej 

1 odpowiedź

0
Dziękujemy
/\b(?:(?:https?|ftp):\/\/|www\.)[-a-z0-9+&@#\/%?=~_|!:,.;]*[-a-z0-9+&@#\/%=~_|]/i


tadam!